ΜΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΙΧΝΟΓΡΑΦΉΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΈΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

Museo Arqueológico de Tesalónica

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Archaeological Museum of Thessaloniki

https://www.amth.gr

Centro de Estudios Neogriegos, Bizantinos y Chipriotas

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΝΑΔΑΣ

The Centre for Byzantine, Modern Greek And Cypriot Studies

http://www.centrodeestudiosbnch.com/

Universidad de Granada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΝΑΔΑΣ

University of Granada

http://www.ugr.es/

OFFICIAL AGREEMENT

Πατήστε στο φάκελο εγγράφων