Μία Εγκατάσταση από σύγχρονα και μνημειακού χαρακτήρα ιχνογραφήματα βασισμένα στην πολιτιστική παράδοση της Μακεδονίας

contacto2

Οργανωτικά Ιδρύματα:

 

logomuseoarqueologico

 

Museo Arqueológico de Tesalónica

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Archaeological Museum of Thessaloniki

http://www.amth.gr

logocentroestudiosneogriegos

Centro de Estudios Neogriegos, Bizantinos y Chipriotas

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΝΑΔΑΣ

The Centre for Byzantine, Modern Greek And Cypriot Studies

http://www.centrodeestudiosbnch.com/

logouniversidadgranada

Universidad de Granada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΝΑΔΑΣ

University of Granada

http://www.ugr.es/

OFFICIAL AGREEMENT

Πατήστε στο φάκελο εγγράφων